Technikfolgen-Abschätzung zum Raumtransportsystem »SÄNGER«
Paschen, Herbert; Coenen, Reinhard; Gloede, Fritz; Sardemann, Gerhard; Tangen, Heinrich (1992): Technikfolgen-Abschätzung zum Raumtransportsystem »SÄNGER«. TAB report no. 014. Berlin: Office of Technology Assessment at the German Parliament (TAB), 133 pp., http://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Arbeitsbericht-ab014.pdf, http://www.tab-beim-bundestag.de/de/publikationen/berichte/ab014.html
No abstract for this publication.
Publication type:
project report
Publication language:
German
Publication date:
1992-10
Publication URL:
http://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Arbeitsbericht-ab014.pdf
Institute:
Office of Technology Assessment at the German Bundestag (TAB) (TAB)
Country:
Germany
Project:
Technikfolgen-Abschätzung zum Raumtransportsystem »SÄNGER«. Billiger in den Orbit? (TAB)

 Back